شبیه سازی و پردازش تصویر

شبیه‌سازی، تقلید یکی چیز واقعی یا وضعیت اجتماعی یا یک فرایند است و معمولاً متضمن وانمایاندن شماری از ویژگی‌ها یا رفتارهای کلیدی در یک سامانه فیزیکی یا انتزاعی است. از شبیه‌سازی می‌توان برای نشان‌دادن تأثیرات و عواقب غایی شرایطی دگرگونه که مثلاً در عالم واقع برقرار نبوده‌است ، یا شق‌های دیگری از سلسله کنش‌ها استفاده کرد.

انیمیشن به حرکت درآوردن تصاویر ثابت از واقعیت شبیه سازی شده و یا غیر واقعی می باشد که به تصاویر در حال حرکت ابعاد دیگری غیر از طول و عرض را نیز می دهد. انیمیشن به دوصورت غیر تعاملی مانند کارتون های تلویزیونی و یا تعامل پذیرمانند انواع بازی ها طراحی و تولید می گردد.

نیاز اولیه تولید شبیه سازی و یا انیمیشن طراحی کامپیوتری وضعیت محیطی ، اشیا و سایر نیازها در قالب گرافیک بوده که به طراحی و خلق ایده بر روی صفحه به کمک ابزارهای کامپیوتری گفته می شود. :

 

پردازش تصویر

پردازش تصاویر دارای دو شاخه عمده بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر دربرگیرنده روشهایی چون استفاده از فیلتر محوکننده و افزایش تضاد برای بهتر کردن کیفیت دیدارمتن، ضخیمی تصاویر و اطمینان از نمایش درست آنها در محیط مقصد(مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه)است، در حالی که بینایی ماشین به روشهایی می‌پردازد که به کمک آنها می‌توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی چون رباتیک و محو تصاویر استفاده شود.پردازش تصویر اغلب به پردازش دیجیتالی تصویر اشاره می‌کند ولی پردازش نوری و آنالوگ تصویر هم وجود دارند.

با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر می‌توان دگرگونی اساسی در خطوط تولید ایجاد کرد. بسیاری از پروسه‌های صنعتی که تا چند دهه پیش پیاده سازیشان دور از انتظار بود، هم اکنون با بهرگیری از پردازش هوشمند تصاویر به مرحله عمل رسیده‌اند. از جمله منافع کاربرد پردازش تصویرعبارتند از: ا فزایش سرعت و کیفیت تولید، کاهش ضایعات، اصلاح روند تولیدو گسترش کنترل کیفیت.

برخی فعالیت های شرکت و همکارانش در حوزه پردازش تصویر عبارتند از: